Tədbirlər

Klinik hal təqdimatı

12.11.2019

Klinik halın adı:

Müəllif:

Müəssisənin adı:

Ünvan:

Əlaqə: tel, e-mail.

 

 

1. Kliniki hal təqdimatı Azərbaycan dilində hazırlanmalı və ən çox 250 sözlə məhdudlaşmalıdır (şəkillər istisna olmaqla).

2. Təqdimat olunan klinik hal patologiyanın az rastlanması, müayinə və ya müalicə zamanı qarşılaşılan qeyri-adi yönlər baxımından fərqlənməlidir. 

3. Fotovəya video materiallarınkeyfiyyətinəxüsusidiqqətyetirilməlidir. Bu materiallar JPEG, AVI vəya DICOM formatındaolmalıdır. Klinikhallarındəyərləndirilməsiistifadəolunanparametrlərdənbirinindəmateriallarınkeyfiyyətiolduğunəzərdətutulmalıdır. Mobil telefonvəyabənzərcihazlarlaəldəolunmuşkeyfiyyətiyetərliolmayan video materiallardəyərləndirilməyəcək. 

4. Fotovə video materialdaxəstəninşəxsiməlumatlarınolmamasına, anonimliyədiqqətyetirilməlidir. 

5. Mətndəxəstəninadı-soyadı, həmçininklinikanınadınınolmamasınadiqqətyetirilməlidir. 

6. Format aşağıdakı formada olmalıdır: Giriş sözü, klinik hal, müzakirə, açar sözlər (2-3), Öyrədici məsələlər: (çatdırılacaq mesajlar).2-3 öyrədici məsələ təqdim edilməli və hər biri 2-3 cümlədən uzun olmamalıdır.

7. Vaxt cədvəli (timeline): Vaxt cədvəli klinik halın mərkəzi komponenti olaraq, qrafik və ya şəkil formatında təqdim edilə bilər.

8. Abreviaturalardan istifadə edilməməlidir.

9. Ədəbiyat aşağıdakı formatda göstərilməlidir: Schroeder S, Baumbach A, Mahrholdt H. The impact of untreated coronary dissections on the acute and long-term outcome after intravascular ultrasound guided PTCA. Eur Heart J 2000;21:137-145.

10. Dahaəvvəl AKC konqreslərindətəqdimolunmuş, jurnaldaçapolunmuşklinikhallaryarışmayaqəbulolunmayacaq. 

11. Hər bir həkim tərəfindən maksimum 3 kliniki hal təqdim oluna bilər. 

12. Klinikihallar 18.11.2019tarixinəqədərgöndərilməlidir. Bu tarixdən sonra təqdim olunmuş kliniki hallar dəyərləndirilməyəcəkdir. 

13. Bütünklinikihallar 26.11.2019tarixindəilkinformadadəyərləndiriləcəkvəklinikihalıntibbiəhəmiyyəti, təqdimatınhazırlanmasıvəfoto-video materialınkeyfiyyətiolmaqüzərə 3 parametrəəsasənənyaxşıgöstəriciyəmalik 5 klinikihalseçiləcək. 

 

Klinik hal seçildiyi halda Slayd Prezentasiyası hazırlanmalıdır. Maksimum 9-10 slayd:

1. Titul Slayd: Klinik halın adı, məruzəçinin adı, soyadı, işlədiyi müəssisənin adı, məruzə tarixi, məruzənin keçirildiyi yer.

2. Giriş.

3. – 5. Klinikhalıntəqdimatı.

4.  – 7. Müzakirə.

5. Öyrənmənöqtələri (çatdırılacaqmesajlar)

6. Ədəbiyyat


Keçiriləcək yer: Bakı Konqres Mərkəzi.

Tarix: 01 dekabr 2019.

Zal 2.

Saat: 14:00 – 15:00

Kliniki hal təqdimatı bu ünvana göndərilir: cardio2019baku@gmail.com

Kliniki hal təqdimatın göndəriləcəyi son tarix: 18 noyabr 2019. 

AKC-nin əlaqə nömrəsi: 050 207-09-45