Əsas səhifə Prezentasiyalar

Prezentasiyalar

VT epizodu olan AFaÜÇ xəstəsinə invaziv müalicə- kimlərə edək, kimlərə etməyək? Dr. Sevinc Əliyeva

Biventriküler aşağı EF-sonun başlanğıcıdırmı? - DR. ÜRFAN CƏFƏROV

KARDİOMİOPATİYA DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSINDƏ KARDİAK MRT - XATİRƏ ABDULƏLİMOVA

Suisid Sol Mədəciksıx qarşılaşırıqmı? - Dr. Gülay Məmmədova

SUBCUTANEOUS ICD AND ITS ROLE AND ADVANTAGE IN PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH-ASSOC.PROF. FARID ALIYEV

Research Trends In Cardiovascular Medicine and Heart Failure-Servet ALTAY, MD, Professor

Möhtəşəm dördlünü hansı ardıcıllıqla təyin edək Şahanə Ələsgərli, MD, FESC

QİLİ QİANGXİN -TSİLİ TYANŞİN-Rüfət Zeynalov

Risk Stratification and Prevention of Sudden Cardiac Death in Cardiomyopathies - Prof. C. Leclercq, Rennes University Hospital. ESC Vice President, EHRA Past-President.

NYHA-k las IV İNOTROP ASILI XƏSTƏLƏRƏ YANAŞMA Dr. RƏNA MÜRŞÜDLİ

Ürək çatışmazlığında süni intelekt gərəkirmi? Dr. Mehriban İsgəndər

Mitral Çatışmazlığının müalicəsi Dr. Məhərrəm Nəsifov

Mexaniki Dəstək Cihazları (Son mərhələ ürək çatışmazlığında rolu) MD. FESC. Oqtay Musayev

AXOX və Ürək Çatışmazlığı və Pulmonoloq konsultasiyası Dr Həsən Həsənzadə

Pulmonar hipertenziyalı hamilə qadında paroksizmal qulaqcıq fibrilyasiyası Rezident: Rəhimova Qədəm

Bariatrik cərrahiyyə və ürək çatışmazlığı FESC. Dr. Gülanə Ağayeva

ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞINDA KARDİOPULMONAR YÜK TESTİ-MD, Ph.D Rəhimə Qəbulova

Remote Patient Monitoring. Can digital medicine create a revolution in Heart Failure Management? Ulvi Mirzoyev, MD, PhD, FESC

Düşgünlük-Ürək Çatışmazlığı xəstələrdə yeni vital əlamətdir- Sona Qəhrəmanova

Economic Evaluation of Cardiovascular Interventions Afschin Gandjour, MD, PhD

Finerenon – suallar və cavablar. Steroid olmayan MRA ilə əlaqəli dörd təməl arqument Dr. Mehman Ağamalıyev

Aritmik hadisələrdə elektrolitlərin önəmi-Dr. Emin Kərimli

CRT implantation Technique Drş Barış Güngör

İkincili kardiomiopatiya-Günəş Hüseynova

Cardiac resynchronization therapy-Cecilia Linde, MD, FESC,FHFA, FEHRA

Nefroloq konsultasiyası Xroniki Böyrək Çatışmazlığı və Ürək Çatışmazlığı-Cəbrayıl Cəbrayılov

Yeni dərmanlar, yeni hədəflər -Elvira Babaşova

AF və AFaÜÇ –rutin AF ablasiyası edək mi? - Aytən Hacılı

HFpEF – müalicədə yeniliklər-prof. T.Cahangirov

FUAD SEMEDOV

Firdovsi Ibrahimov satellite symposium

Ulvi Mirzoyev - Target 120 80

Aysel Islamli-ESH and ASC - High central blood pressure

Nabil Seyidov 4-Session

Francesco Fri

Ulvi Mirzayev - Secondary Hypertension

Nicolas Roberto Robles AZB 2024

NEZHI BARIŞ

Istemihar Tengiz - HT ve İKH 1

Istemihan Tengiz - HT ve AF son

NEZİHİ BARİŞ 4.SESSION

Philippe van de Borne - Resistant Hypertention

Philippe van de Borne - Welcome

Philippe van de Borne - EHS Guidelines

Nicolas Roberto Robles - AZB CKD

Istemihan Tengiz Kombinasyon Tedavisi Azerbaycan

Rəhmanov Zair=İNFARKTDAN SONRAKI KARDİOSKLEROZ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ SOL QULAQCIĞIN REMODELLƏŞMƏSİNİN EKSTRASİSTOLİK ARİTMİYALARIN YARANMASINA VƏ MİOKARDIN ELEKTROFİZİOLOJİ PROSESLƏRİNƏ TƏSİRİ

Xatirə Abduləlimova=QAPAQ XƏSTƏLIKLƏRININ MEDIKAMENTOZ TƏQIBI: LABORATOR VƏ INSTRUMENTAL METODLAR

Namazova Ülbiyyə -Williams sindromlu pasientdə pulmonar arteriya şaxələrindəki darlıqların perkutan angioplastikası

Günay Hətəmova- Major Talassemiyada Kardiomiopatiya

Sadi Güleç-Hipertansiyonun müalicesine devequşu yanaşması

Qalib İmanov -İşemik mənşəli, sol mədəciyinin atım fraksiyası azalmış xəstələrdə perkutan koronar müdaxilənin effektivliyinin öyrənilməsi

Petar Seferoviç-Keys to successful medical career: Curiosity, persistence and hard work

Oruc Mehrəliyev-Süd vəzi xərçəngindən əməliyyat olunan xəstələrdə aritmiyaların həyat keyfiyyət göstəricilərinə təsirinin öyrənilməsində süni intellektin rolu.

Oqtay Musayev- PERKUTAN KORONAR MÜDAXİLƏ OLMUŞ XƏSTƏLƏRİN COVİD-19 PANDEMİYASI ZAMANI KLİNİK NƏTİCƏLƏRİNİN TƏHLİLİ

Firdovsi İbrahimov -Rəhbər tövsiyələr işığında antiaqreqant müalicəyə yeni baxış

Farid Aliyev- Alternative sites for CR Pacing

Qasid Həsənov- Kliniki Hal

Fuad Səmədov -Asimptomatik aort stenozuna yanaşma

Cəmil Babayev-Ciddi Trikuspidal çatışmazlığında mövcud müalicə üsulları

Yalçın Velibey - Simptomatik orta aort darlığı – nə etməli ?

Arif Cavadov -Propofol sindromu. Bruqada fenokopiyası

Marijan Bosevski -PAH treatment & mortality

Servet Altay- Kardiyomiyopatiler

Şahanə Ələsgərli - Piylənməsi olan ürək çatışmazlığı xəstələrinin idarə edilməsi

Isax Mustafayev-Qan təziqini nə qədər endirək?

Aysel Islamli-natriuretic peptides in the management of patients with heart failure

Qalib Imanov - Birincili və ikincili AH-ya yanaşmanın müqayisəli analizi

Prof. dr. Petar M. Seferovic, MD, PhD, FESC, FACC-The golden four in the treatment of heart failure

Prof. Eliano P. Navarese-Cardiac mortality after revascularization in light of the ISCHEMIA trial

Enver Atalar-Xroniki Koronar Sindromun daha optimal idaraetmesi ve praktiki tatbiki

Ziya Səlimov -Yenİlənmİş klİnİKİ tövsİyyələr-2023 Kəskİn koronar sİndromlar

Tofiq Cahangirov-Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı

Tofiq Cahangirov-Arterial hipertenziyanın diaqnostikasında vacib məqamlarImportantsissues in diaqnosisof arterial hypertension

Fuad Səmədov-“Yada düşməyən biomarker -Lp(a): klinik praktikada istifadəsi”

Ülvi Mirzoyev-Arterial Hipertenziyada Renal Denervasiya

Ülvi Mirzoyev-Dislipidemiyanın müalicəsində yeni perspektivlər

Samir Mehdiyev-DİABETLİ XƏSTƏLƏRDƏ ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

RevaskülarizasyonKararı-Vizüel&Revaskularizasyonqǝrarı-Vizual Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez

Aortikkalsifikasyon: Dost mu düşman mı ?-prof. dr Cem Barçın

Complications and nightmare conditions-Rufat Zeynalov

Stent-Save a life Utilising Global Practices to improve STEMI Networks- Dr Thomas Alexander

Koronar perforasiya

Overview of Abdominal Aortic Aneurysm Doç.Dr. Yavuz Karabağ

CTO Operatorunun Real Heyat Tecürbesi DR. ELNUR ALİZADE

Which CTO should be intervented?beyond guidline indications Uzeyir RAHIMOV

Aşağı EF və ciddi MÇ –tibbi müdaxilə ? Dr. Aysel İSLAMLI

AŞAĞI EF VƏ CİDDİ MÇ CƏRRAHİ?-T.E.D. Dr. Rəşad Mahmudov Dr. FidanAbdullayeva

MULTİVESSEL DİSEASE,CORONARY REVASCULARIZATION DECISION-HEMODYNAMIC ASSESSMENT- Şahin Xəlilov

Arterial hipertenziya əhəmiyyət vermədiyimiz əhəmiyyətli məqamlar-Üzeyir Rəhimov

Types of Transcatheter Aortic Valve Replacement Devices

Ender Semiz

Transcatheter aortic valve implantation in degenerated surgical aortic valves - Giuseppe Tarantini

Total SFA lezyonlarına yaklaşım - Doç. Dr. Nijad Bakhshaliyev

Types of Transcatheter Aortic Valve ReplacementDevices

Complex Situations in Bifurcation İnterventions - HakanUçar

Update on Transcatheter Aortic Valve Replacement

Aortic Stenosis Phenotypes and Precision Transcatheter Aortic Valve Implantation

Balloon-Expandable Versus Self-Expanding Transcatheter Aortic Valve Replacement A Propensity-Matched Comparison From the FRANCE-TAVI Registry

Device Selection for Transcatheter Aortic Valve Implantation- Camille Granger and Paul Guedeney

Choice of transcatheter heart valve: should we select the device according to each patient’s characteristics or should it be “one valve fits all”?-Matthias Renker, Won-Keun Kim

Rasim Cəfərov _ Ürək çatışmazlığında Diuretik seçimi

Arif Cavadov_Ürək çatışmazlığı xəstələrindəcihaz müalicəsi

Ülvi Mirzoyev_STEMI-ST ElevasiyalıMiokardİnfarktı

Rəhimə Qəbulova_KKS zamanı pasiyentlərin ilkin dəyərləndirilməsi və idarə olunması

Abbasəli Abbasəliyev_STEMI Kimlərə hospitalizasiya, kimləri transfer edək?

Sara Əzizli_Səyirici aritmiyada antikoaqulyant seçimi

Şahin Xəlilov_KKS-dan sonra optimal hipolipidemik müalicə

Rafiq Yusifli_Çətin nəzarətdə saxlanılan, psevdorezistent və rezistent arterial hipertenziyalar‐ hədəfə gedən yolda əsas maneələr

Dursun Aras_ Hız ve ritim kontrölü

Tofiq Sadıqov_ İkincili arterial hipertenziyanı kimlərdə araşdıraq?

Üzeyir Rəhimov-Təzyiq nəzarəti üçün ən ideal kombinasiya axtarışında

Isax Mustafayev_Hypertenson treatment

CHD SURF tədqiqatının Azərbaycan üzrə nəticələri

Kəskin ürək çatışmazlığında (KÜÇ) farmokolojik olmayan müalicə- Vüqar Abdulkərimov

FUROSEMİD VƏ TOROSEMİD-TƏYİNATDA VƏ TƏQİBDƏ NƏLƏRƏ DİQQƏT EDƏK?-Vüqar Abbasov

İnteratrial şunt cihazı və implantasiya ediləbilən hemodinamik monitor. Nə vaxt və kimə?-Ülvi Mirzoyev

Qulaqcıq fibrilyasiyası, ürək çatışmazlığı və sol mədəcik disfunksiyası-Tural Məmmədzadə

NSİDENTAL AŞAĞI ATIM FRAKSİYALI XƏSTƏ GÖRDÜM – İLK ARNİ YOXSA SGLT2i?-t.e.d. Sona Qəhrəmanova

Sol mədəciyin psevdoanevrizması ilə yaşamaq-Şahanə Ələsgərli

ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞI VƏ KOMORBİD VƏZİYYƏTLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ-Şəhanə Ələqərli

ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞI – BİOMARKERLƏR, YENİ HƏDƏFLƏR-prof.Ruslan Nəcəfov

KÜÇ – Qan qazlarında nələrə diqqət edək – örnəklərlə anlatım ? AHF - What should we pay attention to in blood gases - explanation with examples?-Rauf Paşayev

Polisitemiya vera kardiomiopatiyası-Məryam Məmmədova

SACUBİTRİL/VALSARTAN – SAĞ ÜRƏK YETMƏZLİKLİ XƏSTƏLƏRDƏ GÜVƏNİLİRLİYİ VƏ TƏSİRİ-Oqtay Musayev

ÜÇ- nın müalicəsində „Keçirici sistem stimuliyasiyası (HBP və LBBP)“ əsas vaxta hazırdırmı?-Mirza Mutallimov

RV disfunksiyası var – nə edək, hansı mərhələdə necə təqib edək?-Mehman Ağamalıyev

Miokard infarktı sonrası ağırlaşma-mədəciklərarası çəpərin rüptürünə bağlı ürək çatışmazlığı-Leyla Süleymanli

Nadir rast gəlinən Sağ ventrikul tutulumlu Konstriktiv perikardit: diastolik dolum restriksiyası-Dr. Ləman Eyvazlı Ted.Dr. Firdovsi İbrahimov Dr. Oqtay Musayev

EX0-da SMAF aşağı gördük- hansı parametrlərə diqqət edək?-Lalə Babayeva

IV dəmir-nə zaman-kimə Ferrik karboksimaltoz və nəyə əsasən verək?-Pərviz Cəfərov

İRƏLİ DÖNƏM ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞINDA REVASKULYARİZASİYA STRATEGİYALARI- Sadiqov Tofiq

Miokardial fibroz- yalnız toxuma xəstəliyi deyil-Xatirə Abduləlimova

Hipertorik fenokopiyalar Fabri xəstəliyi, yüngül zəncir depoziti-Yasmin Rüstəmova

Hipertorik fenokopiyalar Fabri xəstəliyi, yüngül zəncir depoziti-Yasmin Rüstəmova

KLASSİK HKM XƏSTƏSİNDƏ SEMPTOMLARI NECƏ DÜZƏLDƏK-Həmidə Quliyeva

Amiloidoz necə tanıyaq və kiminlə təqib edək?-Fuad Səmədov

Ürəyimizin yeni xilaskarı Empagliflozin(EMPA)-Fuad Səmədov

Ürək çatışmazlığı zamanı ventrikulyar ekstrasistolalarının idarə edilməsi: Mənim təcrübəm-Emin Kərimli

OBEZ VƏ DIABETIK AFSÜÇ XƏSTƏLƏRINDƏ-MÜALICƏDƏKI HƏDƏFIMIZ VƏ TƏQIB STRATEGIYASI- Elnurə Qardaşova

Acetazolamid/chlorthalidone in acute HF related congestion Diuretic Comparison Project (DCP) Study- prof.Dilek Ural

CRT-D VƏYA CRT-P NƏ VAXT? - Fərid Əliyev

VT epizodu olan AFaÜÇ xəstəsinin farmakolojik təqibi- Ceyhun Umudov

SARKOİD ÜRƏK: NECƏ TANIYAQ VƏ KİMİNLƏ TƏQİB EDƏK?- Cəmil Babayev

UF – hansı həcmdə edək, Predializ və dializ xəstələrində ürək çatmazlığına yanaşma- Cəbrayıl Cəbrayılov

Interventional Treatment for HFrEF Patients with VT Episode -Bulent Gorenek

Üç xəstəmin Pulmonar Hipertenziyası var-kateterizasiya ətməliyəm - Yalçın Vəlibəy

Kəskin Ürək Çatışmazlığı– kəskin farmakolojik girişim və qızıl dördlünün zamanlaması- Aysel İslamlı

Resistant congestion syndrome- my patient also has hyponatremia, what should I do? - Amina Rakisheva

Omecamtiv mecarbil və Elamipretide- Cavadov Arif

XRONİK ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞI ZAMANI MULTİDİSİPLİNAR MÜDAXİLƏLƏR KANSAS CİTY KMP ANKETİNİN HƏDƏFLƏRİ - Prof. Rəhimə Qəbulova

NITROKSİL DONORLARI-Qalib İmanov

İleri Evre Kalp Yetersizliği Hastalarında Mekanik Destek Cihazı / Kalp Transplantasyonu Kime ? Ne zaman? - prof.dr. Sanem Nalbantgil

AFqÜÇ və AFmaÜÇ-Yüklənmə əlamətlərini necə dəyərləndirək və nə edək? - Mehriban İsgəndər

Kalp yetersizliği prognozu -prof. dr Tahir Yağdı

ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞININ MÜALİCƏSİNDƏ YENİ ÜFÜQLƏRVERİSİQUAT- Rəşad Abbasov

AFsÜÇ: Diaqnostika və müalicəsində nə yeniliklər var? - prof. İsax Mustafayev

Asimptomatik SM (sol mədəcik) diastolik disfunksiyası – necə təqib edək? -prof. Tofiq Cahangirov

KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ HEMODİNAMİ- Nicad Baxşəliyev

İleri Evre Kalp Yetersizliği: inotrop bağımlı organ disfonksiyonu olan hastaya yaklaşım- prof. dr.Sanem Nalbantgil

Kalp Yetersizliği Tedavisinde Finerenone

AF zamanı farmakoloji və qeyri farmakoloji ritm kontrolu və ablasiya texnikaları-Serkan Çay

İdmançılarda qulaqcıq fibrilyasiyası- Rəhimə Qabulova

Ahil və Komorbid Xəstələrdə AF-Aysel İslamlı

ANTİKOAQULYANT ALAN AF XƏSTƏLƏRİNDƏ QANAMANIN İDARƏ EDİLMƏSİ-Üzeyir Rəhimov

Postoperativ qulaqcıq fibrilyasiyası-Emin Kərimli

Qulaqcıqların fibrilyasiyası zamanı sürət kontrolu-Emin Kərimli

Liporotein (a): Aterosklerozda rolü, Tanı ve Tedavi hedefi kim?- Öner Özdoğan

Kardiyovasküler risk tayininde HDL- Barış güngör

HDL-fizioloji rolu və metabolizmi. HDL mutasiyaları.-Pərviz Cəfərov

Digər nadir genetik lipid pozğunluqları ilə qısa tanışlıq-Özcan Başaran

Yeni Antihiperlipidemik Tedavi Ajanları -Taylan Şahin

Diyabetik Dislipidemi-Taylan Şahin

Hipertrigliseridemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar- Servet Altay

Trigliseriddən zəngin lipoproteinlər-Aterosklerozda rolu. Hipertriqliseridemiyanın səbəbləri-Sara Bayramzadə

Statin Dözümsüzlüyü. LDL hədəfinə çatıla bilmədikdə nələrə diqqət olunmalıdır? -Elnur İsayev

Birincili və ikincili profilaktikada əsas statin tədqiqatları bizə nə deyir ?- Aysel İslamlı

STATINLƏRƏ MÜALİCƏSİNİN PRİNSİPLƏRİ -Fərid Əliyev

ApoB tərkibli lipoproteinlər - rolu, metabolizmi, tənzimlənməsi - Özcan Başaran

Kəskin pulmonar tromboemboliya -Fuad Səmədov

Antitrombositar/antikoaqulyant qəbul edən pasientlərdə qanaxmalara yanaşma-Oqtay Musayev

Gündəlik Praktikamızda Pocus istifadəsi -Nərminə Əzizova

Kəskin taxiaritmiyalara yanaşma- Fərid Əliyev

STEMI-ST Elevasiyalı Miokard İnfarktı- Ülvi Mirzoyev

Kardiyak Tamponada-Firdovsi İbrahimov

Kardioqen Şoklarda ECMO-Məmmədov Xəyal

KƏSKİN KORONAR SİNDROM. MÜASİR YANAŞMA, ÖLKƏMİZDƏKİ ÇATIŞMAZLIQLAR- Abbasəliyev A.

Təcili Yardımda ürək çatışmazlıqlı xəstəyə yanaşma alqoritmi- Yasmin Rüstəmova

Ürək-damar sisteminə təsir edən maddələrlə zəhərlənmə- İsmayıl Əfəndiyev

Hipertenziv kriz: Nələri yoxlayaq, Necə müalicə edək?-İsak Mustafayev

Təcili hallarda qarşılaşacağımız EKQ-lər.-Emin Kərimli, Aytən Hacılı

Ürək Komandasının qorxulu yuxusu – Kəskin Aort Disseksiyası. Aysel İslamlı

Hemodinamik qeyri-stabil pasientə yanaşma- Türkan Nəbiyeva

DÖŞ QƏFƏSİNDƏ AĞRI:İLKİN DƏYƏRLƏNDİRMƏ, TRİAJ -Tofiq Sadıqov

Kardİak arrest. cpr. Nəticələri necə yaxşılaşdıra bilərik?

KƏSKİN DİSPNOE- İLKİN DƏYƏRLƏNDİRMƏ, TRİAJ -Qalib Imanov

Şəkərli Diabet və Səyirici Aritmiya - Tofiq Sadıqov

Qulaqciq Fi̇bri̇lyasi̇yasi Və Onkoloji̇ Xəstəli̇klər - Sara Bayramzadə

Qulaqcıq fibrilyasıyası zamanı risk faktorları. Diyet və həyat tərzi - Nərmin Novruzova

Qulaqciq Fibrilyasiyasi və Revmatoloji xəstəliklər - Nərgiz Hüseynova

Qulaqcıq Fibrilyasiyası və Yuxu apnoesi - Həsən Həsənzadə

Uşaq və yeniyetmələrdə Atrial Fibrilyasiya - Vəli Behbudov

İdmançılarda Qulaqcıq Səyri̇məsi̇ - Rəhimə Qabulova

Komorbid və çox yaşlı xəstələrdə qulaqcıq fibrilyasiyası - Oqtay Musayev

Hamiləlikdə Qulaqcıqların fibrilyasiyası - Elnur İsayev

Anti̇koaqulyant Alan Af Xəstələri̇ndə Qanamanin İdarə Edi̇lməsi̇ - Üzeyir Rəhimov

AF ve İnsult - Nərgiz Ağayeva

(NOAC) Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation - Dursun Aras

Ürək Çatışmazlığında Atriyal Fibrilyasiyanın Idarə Edilməsi - Fərid Əliyev

Qulaqcıq Fibrilyasiyası və Ürək Çatışmazlığı - Aysel İslamlı

Atri̇yal Fi̇bri̇lasyon Ablasyonu Pulmoner Ven İzolasyonu Genel Prensi̇pler - Kutay Vurgun

Cryoballoon Ablation for the Treatment of Atrial Fibrillation - Dursun Aras

Qulaqcıq fibrilyasiyası zamanı RF ablasiya texnikaları - Fethi Kılıçaslan

Qulakcig Fibrilyasiyasi Zamani Cerrahi Ve Hibrid Ablasya Proseduru - Serkan Çelik

Qulaqcıq fibrilyasiyası zamanı farmakoloji və qeyri-farmakoloji ritm kontrolu - Sevinc Əliyeva

Qulaqcıqların fibrilyasiyası zamanı sürət kontrolu - Emin Karimli

Qulaqcıq fibrilyasiyası zamanı ritm yoxsa sürət kontrolu? Hansı daha üstündür ? Aytən Hacılı

Yeni Başlayan Atriyal Fibrilasyonda Erken Ritm Tedavisi: Kime yapılmalıdır? - Kutay Vurgun

LAAO: do we miss too much? - Akmal Yakubov - UZBEKISTAN

Revmatolojik Xəstəliklərdə Kardiovaskulyar risk faktoru - Nərgiz Hüseynova

Yeni oral antikoagulantlar arasında seçim etməyə ehtiyac varmı? - Sona Qəhrəmanova

Son mərhələ ÜÇ xəstələrində qərar qəbul etmədə kardiyak görüntünün rolu - Ali Nazmi Çalık

Kardi̇ak Fi̇brozun di̇aqnosti̇k və proqnosti̇k rolu - Cəmil Babayev

Updated treatment principles of post-acute Covid-19 myocarditis - Alexey S. Lishuta

Ürək çatışmazlığı xəstələrində sidikqovucuların rasional istifadəsi - Rasim Cəfərov

Antitrombositar Dərmanların Seçimi - Tofiq Sadıqov

AF: what is the technology and we do properly? - Jamshid Sodikov

Ürək amiloidozunun diaqnozu və müalicəsi üçün yenilənmiş tövsiyələr - Alfia Yusupova

Kardi̇ak Kütlələri̇n Di̇aqnosti̇kasi - Xatirə Abduləlimova

Hipertrofik kardiomiopatiyanın müalicəsində yeniliklər - Tofiq Cahangirov

Aşağı HDL səviyyəsi - müalicə tələb edirmi? - Rafiq Yusifli

Eplerenon: ürək çatışmazlığının müalicəsində uğurlu vasitə - İsax Mustafayev

Atrial Fibrillation: What we are treating? - Abai Turdubaev

İnfeksion endokardit diaqnostika və müalicəsində yeniliklər - Mehman Ağamalıyev

ARCAPA - Fidan Süleymanlı

QİDA BORUSUNUN HEMATOMASI - Türkan Ağalıyeva

Rezistent arterial hipertenziya - Aysel Təhməzova

ESC/ERS 2022 Guidelines for Pulmonary Hypertension - Aysel İslamlı

Arterial Hipertoniyanın Müalicəsində Fərdi Yanaşma - Enver Atalar

Trikuspid çatışmazlığı - təqib yoxsa müdaxilə - Bülent Mutlu

Dejeneratif Mitral Stenoza Yaklaşım - Engin Bozkurt

Importance of early myocardial revascularization in STEMI patients - Elnur İsayev

Fiziki Yükə Arterial Təzyiq Reaksiyası - Enver Atalar

İzole Diyastolik Hipertansiyon - Fatih Sinan Ertaş

Qapaq xəstəliklərində pulmonar hipertenziya - Fuad Səmədov

Arterial hipertenziyanın müalicəsində yeniliklər - İsax Mustafayev

Lipid Düşürücü tedavide yeni dönem: Inclisiran - Lale Tokgozoglu

Arterial hipertenziya – Hədəf organ zədəsini necə dəyərləndirək? - Mehman Məmmədov

Normal koronar qan dövranı və sol mədəcik trombu - Rühəngiz Hüseynova

XI Milli Konqres Açılış Nitqi - Üzeyir Rəhimov

Stent - Save a life! Initiative The Indian Experience - Thomas Alexander

Stent - Save A Life - Ulvi Mirzoyev

Prinsmetal stenokardiya - Ülviyyə Namazova

2022 ESC Guidelines on cardio-oncology - Yasmin Rustamova

Gənc HQ-da arterial hipertenziyanın yayılması və sortilin dəyərlərinin xəstəliyi - İlahə Ağayeva

ÜİX və AH i̇lə yanaşi hi̇poti̇reoz olan qadinlarda Li̇pi̇d profi̇li̇ni̇n aspektləri̇ - İradə Əfəndiyeva

TKA pasiyentlərin ikincili profilaktikası:məqsədlərimizdən nə qədər uzağıq?-Rəhimə Qəbulova

Revaskularizasiya mümkün olmayan və RS pasientlərin idarə olunması - Kəmalə Zahidova

Preklinik Aterosklerozun axina bağli D göstəri̇ci̇ləri̇ i̇lə qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ - Ruslan Nəcəfov

XKS-də xəstəliyin ağırılıq dərəcəsi ilə qanda endotelin-1-in səviyyəsi- Aytən Quliyeva

Təkrarlanan koronar hadisələrin idarə olunması - Elman Ələkbərov

XBÇ xəstələrində KAX - revaskularizasiya prinsipləri - Cengiz Şabanoğlu

İşemik kardiomiopatiyada cavablandırılmayan suallar - Mehdiyev Samir

ESC Rəhbər tövsiyəsi işığında Kardiogen Şok - Gökhan Alıcı

Müasir Preventiv Kardiologiyanın son nailiyyətləri - Rəhimə Qabulova

Işemik insult keçirmiş xəstədə nələrə diqqət etməliyik? Azər Məlikov

Anadangəlmə ürək qüsuru olan böyüklərdə nələrə diqqət etməliyik? - Qalib Imanov

CRT-yə cavab verməyən xəstələrdə nə etməliyik? - Yalchin Velibey

SGLT2 inhibitors In Cardiology - Sharif Kashani ( Iran)

ÜÇ diaqnoz və müalicə xətaları - Oqtay Musayev

×